Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

Túi ni lông HDPE

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

Túi ni lông PE

Liên hệ: 03.9996.5558

Túi Ni lông

Túi ni lông PP

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558

Cuộn xốp

Túi xốp hơi

Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
Liên hệ: 03.9996.5558
03.9996.5558